Hellig Kilder i det gamle Tornved Kommune.

Jomfruens Kilde, Hellig Kors Kilde, St. Sørens Kilde. Et udpluk fra Historisk Samfund Nordvestsjælland
HELLIGE KILDER i HOLBÆK AMT

Af August F. Schmidt, Assistent i Dansk Folkemindesamling.1926
 

Ved en HELLIGKILDE forstås en Kilde, der besøgtes til bestemte Tider af syge og sunde Mennesker, fordi man havde den Tro, at Kilden var i Besiddelse af helbredende Egenskaber og gemte underfulde Kræfter i sig. Grundlaget for denne Tro på visse Kildevælds undergørende Kræfter, synes at være Kildens oplivende Kraft: medens Vandet i Åer og Søer ved Sommertid er lunkent af Solens Varme og ikke mere end lige slukker Tørsten uden at give Mennesket nogen Nydelse, er Kíldens Vand, selv i den varmeste Sommertid, iskoldt og kan på Mennesker, der ikke er vant til at drikke Kildevand, virke på en næsten berusende måde; man føler sig oplivet og mere livskraftig end før. Kildernes Beliggenhed havde også sin Ind?ydelse på, at denne eller hin Kilde blev anset for at være i Besiddelse af særlige Kræfter, således hvis f. Eks. Kilden fandtes på en gold Skrænt eller Mark, men ved sit Væld fik Græs til at gro frodigt i sine nærmeste Omgivelser; dens Livskraft og forfriskende Evne trådte da umiddelbart set klart frem for Dagen. Flere Kilder er måske blevne betragtede som hellige, fordi de lå nær et Helligsted, et hedensk Hov, der senere er blevet en kristen Kirke. Det viser sig nemlig, at mange af vore gamle Landsbykirker findes på det oprindelige hedenske Helligsted Plads, til hvilken hyppigt hørte en Offerkilde.

Da Danmark blev kristnet, blev det gamle Hov ombygget til en kristen Kirke, og den hedenske Offer-kilde blev så til en kristen Helgenkilde. I den katolske Middelalder stod de hellige Kilder i høj Anseelse. En Mængde af dem blev viede til Helgener og Helgeninder (i Holbæk Amt: St. Laurentii St.Lauritz, St. Søren, St. Johannes, St. Poul, St. Gunnild, St. Karen), ligesom flere Kilder fik Navne med bestemt kristeligt Præg : Hellig Kors Kilde, Korskilden, Korskilde). En Del Kilder bærer Navne efter Personer (oftest kendt gennem Sagn), hvis Hellighed man - kirkeligt set -- bør tvivle om ( Jomfrukilderne, Jomfruens Kilde, Helenes Kilde, Esterkilde, Thores Kilde), og atter andre Kilder benævnes blot ”hellig Kilder” . Endelig er der Kilder, hvis Hellighed man ikke kan bestemme ud fra deres Navne alene, og hvortil der tillige ejheller knytter sig almenkendte ”Hellighedstræk”, men da der kendes et eller andet Træk af historisk eller folkloristisk Interesse i Forbindelse med disse Kilder, skal de dog i dette Tilfælde for Holbæk Amts Vedkommende fremføres i den følgende Kildeliste. Deres Navne er: Nykilde Brønd, Lettekilden, Hundekilden, Lunde Kilde, Ravne-Hullet, Kongskilder. - I Middelalderen byggedes tit Kapeller nær ved Kilderne; thi efter et Kildebesøg følte Menneskene ofte Trang til ved Bønner og Gaver at takke Gud og bede om Helbredelse for Sygdom og Smerte. og for at disse Mennesker kunde have et Hus at bede i og muligvis overnatte i, byggedes der Kapeller nær ved mange af de hellige Kilder. Disse Kildekapeller var ofte små og tarvelige, men derfor kunde under deres Tag de lidende Mennesker ligefuldt bede deres inderlige Bønner til Guds fromme Moder eller til Kildens Helgen, med den dybeste Tro på Hjælpen og med stærk Trang til i den tunge Tid at opleve Underets Nåde.

Med Reformationens Indførelse i Danmark 1586 begyndte der en vanskelig Tid for de hellige Kilder, Idet Reformatorerne betragtede Kildebesøgene som »papistisk Afguderi«, og derfor skulde man søge at påvirke Folk således, at de tabte Troen på Helligkilderne. Men alt, hvad Hans Tavsen, Peder Palladius o. fl. sagde af ondt om Kildeme, gjorde ikke Indtryk på Befolkningen. Lige fra Kongen til de allerfattigste besøgte man Helligkilderne. Den urgamle Tro på de udvalgte Kildevælds helbredende Evne lod sig ikke udrydde ved Kirkebud fra oven eller fordi der var kommet en ny Kirkelære til Landet. Nej, Menneskene blev ved at besøge Helligkilderne helt til den nyeste Tid, da den bedrede Hyglejne, den hyppigere Brug af Læger og den højnede Almenoplysning i Forening undergravede Troen på dem.

Vi skal nu høre lidt om Kildebesøgstiden og Kildeskikkene. I den folkelige Bevidsthed var det i Regelen kun en enkelt Dag (Aften) om Året, at hver Kilde besad sin helbredende Kraft. Hovedbesøgstiderne ved Helligkilderne var enten Valborg Aften (30. April) eller St. Hans Aften (23. Juni) altså med Tilknytning til de ældgamle hedenske Forårs- og Midsommerfester. Kun sjældnere knytter Besøgstiden sig til Helgendage, hvilket må være en Levning fra Katolicismen. Kildebesøg på Helgendage findes alle i Sommertiden - med en enkelt Undtagelse. Besøg ved Kilder Valborg Aften kendes i Danmark kun fra visse jyske Egne, især Egnen imellem Århus og Randers. Derimod kendes St. Hans-Besøg fra hele Danmark, og andre Besøgstider er ejheller opgivne fra Holbæk Amt. Mange Skikke knyttede sig forøvrigt til St.Hansfesten, det kristnede Navn på den gamle hedenske Midsommerfest der i kristelig Tid henførtes til Johannes Døbers Fødselsdag, 6 Måneder før Jesu Fødselsdag, og det er Døberens Navn, vi har i Navnet St. Hans. I Midsommeraftenen brændte man Blus, og man plukkede ni Slags Urter, der gemtes som Middel mod alskens ondt eller man samlede blot i Almindelighed St. Hans Urter: (Bynke, Perikon, Baldenbrå, St. Hans Løg o. s. v.). Af St.Hansurtens Vækst i Bjælken kunde de unge Piger skønne over Kærlighedslykken i det kommende År.

Duggen havde også en særlig Kraft St.Hans Aften; men det var dog Kildevandet, der havde den største Kraft denne Aften, og det, der havde den største Kraft denne Aften, og som da var det virkningsfuldeste Led i Naturdyrkelsen. Syge og svagelige Mennesker kom, måske kørende i en dårlig træakslet Vogn, forspændt med sindige Stude eller udasede Heste, til Kilderne, hvor der udfoldede sig et rigt og mangeartet Liv i den disede Sommernat. Skikke skulde overholdes og Offergaver gives, Bønner blev bedt til en from Helgen eller til Vorherre selv. En Kilderejse var en stor Oplevelse for Deltagerne. For de raske var det alt det nye og uvante, de fik at se, som gav Anledning til Samtale længe efter, og til, at de drog til Kilden næste År igen; thi der var meget at se og opleve på sådan en Kilderejse. idet der jo ved selve Kilden var forsamlet en hel Del Mennesker og hvor Mennesker periodisk samledes i Mængde, opstod der næsten altid et Marked, og således må vi da tænke os, at Kildemarkederne er opståede. Fra en ringe Begyndelse er der efterhånden fremstået et Krammarked med Tilbehør, hvilket i visne Egne var en Årlig tilbagevendende Stor begivenhed. I Holbæk Amt var således Hjembæk og Holmstrup Kildemarkeder meget ansete og havde Deltagere og Handelsfolk endog meget langt borte fra.

For de syge gjaldt det jo om at vinde det tabte Helbred tilbage; det var vigtigere end at komme til Marked. Man skulde først og fremmest vaske det syge Sted i friskt Kildevand. En Sygdom, der hyppigt blev helbredt ved Vaskning i en hellig Kilde, var Øjensygdom. Når et Barn med dårlige Øjne blev ført fra et mørkt og tilrøget Hus ud i den friske, milde Sommerluft og fik Materie og Snavs vasket bort fra disse, skulde dette nok hjælpe på Synet. Hvor meget Kildebesøgene hjalp mod de forskellige Sygdomme. Kilderne søgtes for, kan vi naturligvis ikke sige noget bestemt om, men i mange Tilfælde må vi gå ud fra, at et Bad i det friske Kildevand må have haft den øjeblikkelige helbredende Virkning, som det foran er nævnt ved Øjenbad, hvilket dog sikkert er blevet betragtet som en erfaret Selvfølgelighed af de besøgende. Man må dog lægge Hovedvægten på det psykiske, idet Troen på den hellige Kildes Helbredelsesevne sikkert ofte har udrettet mere end selve Vaskningen. Og da det jo kun var en eller et Par Gange om Året, Kilderne besøgtes, kunde der jo ikke blive Tale om nogen virkelig Helbredelse ved Kildebesøget, hvis det var en alvorlig Sygdom, man søgte Hjælp mod, Efter Kildebesøget ofredes til Kilden, hvis Besøget skulde hjælpe. Man ofrede Mønter, Knapper, Tøj, Stokke, Krykker, Skeer, Æbler, Blomster, Menneskehår og Potter. Potterne, der kastedes ved Kilderne. blev dog ikke henslængte som noget egentligt Offer, men de kastedes, fordi det var en almindelig Tro, at man ved Kildebesøget skulde benytte en ny, ubrugt Potte til at øse Vandet op af Kilden med. Når dette var besørget, kastede man Potten på Jorden tæt ved Kilden (undertiden i selve Kilden), helst så hårdt. at Potten gik itu. Af denne Grund fandtes der da også i Læssevis af Skår ved mange af de hellige Kilder, og ved Kildemarkederne havde Pottehandlerne rivende Afsætning. Et moderne Sidestykke til de primitive Ofringer af Mønter, Nåle o. s. v.

Til Kilderne var Kildeblokkene, der blev opstillet ved mange hellige Kilder. I disse Blokke kunde Gæsterne ofre deres ”milde Gaver”, hvilke almindeligvis kom Sognets Fattigfolk til gode. Det var især de praktiske lutherske Præster, der i det 17. og 18. Århundrede opstillede Kildeblokkene; thi igennem Offergaverne i Blokkene kunde Kildebesøgene også komme Sognet i al Almindelighed til Gode. Kildebesøgene og alt, hvad dertil hørte, var en ejendommelig levende Rest af en Tro. hvis Rødder rakte tilbage til den hedenske Oldtid. Gennem de mange århundreder blev Mennesker der var i Vånde, ved at besøge de udvalgte Kildevæld, som de gamle havde så stærk en Tro til. og som Sagnene fortalte var viede til en hellig Mand eller Kvinde. eller som var fremsprunget, hvor et uskyldigt Menneske havde lidt Døden. Denne Tro på de hellige Kilder har holdt sig enkelte Steder til omkring År 1900. Efter dette År kan man vistnok sige, at Helligkildernes Saga er ude, men endnu(1926) lever der dog gamle Mennesker, der har besøgt en hellig Kilde i deres Barndom, og som tror fuldt og fast på dens Kraft.

Jomfruens Kilde ved Mørkøv.
Jomfruens Kilde i Mørkøv
 

Jomfruens Kilde. (Tudse Herred, Mørkøv Sogn) er en stensat Brønd, ca. 8 Meter Nord for Vejen mellem Kildegård og Tvede. 1910 var Kilden helt overgroet af Ukrudt. Sagnet fortæller, at Kilden er fremsprunget på en adelig Jomfrus Grav. Jomfruen var blevet myrdet i Nærheden. På Graven groede rødligt Mos, der angaves at være farvet af den myrdedes uaftvættelige Blod. Til omkring 1850 stod på Vejskråningen udfor denne Plet et Trækors til Minde om Begivenheden.


Ved Jomfruens Kilde må have været et Kildemarked, thi i et kgl. Reskript af 14. April 1747 er nemlig udstedt et Forbud mod; ”de af Almuen i Sjælland vedtagne og selvgjorte Markeder, med åbne Boder og andet Køb og Salg på Landet, såsom ved, Kirkerup, Menstrup, Gieshøj og Mørke-Kilder samt slige Steder, skal være aldeles ophævede”. Dette bekendtgjordes hvert År i Almanakken. Forbuddet hjalp åbenbart ikke det ringeste; thi i Året 1800 blev der atter grebet ind mod Kildemarkederne, specielt mod det i Kirkerup. Jeg har dog ikke Kendskab til yderligere Oplysninger om Markedet ved Mørkøv Hellig Kilde.
*******


Hellig Kors Kilde.
Hellig Kors Kilde Undløse.

Hellig Kors Kilde eller Korsets Kilde ved Kongsdal i Enghaven nær Kildegården Ulkestrup Mark. er nu en almindelig Brønd, men var forhen en meget besøgt Lægedomskilde. Om Kildens Oprindelse meddeles følgende Sagn (fra 1664): En adelig Jomfru. der led af et svækket Syn, så i Drømme en skøn Yngling, der pålagde hende at gå hen til det Sted. hvor Kilden var, og vaske sig i dens Vand; thi så vilde hun blive helbredt. Dette skete, og til Minde herom blev rejst tre Jernkors ved Kilden. Disse forblev i mange År urørte, indtil en Abbed fra Antvorskov - imens Ondløse Kirke hørte til dette Kloster vilde flytte Korsene til en Klosterkirke. Abbeden måtte selv flytte Korsene, da hans Tjenere ikke turde, men under dette Arbejde brækkede han Halsen. Vrede herover rev Tjenerne Korsene op og bragte dem til en Kirke, hvor de blev opbevarede. Men Almuen skal senere have brugt Stedet til Gudstjeneste. Da kong Christian 4. som ung var i Besøg på Tygestrup hos Frederik Reedtz, hørte han Fortællingen om Korsene, der ikke kunde flyttes. Han rettede et Slag med sit Sværd mod det ene af disse, men Sværdet, der havde tilhørt de fire foregående Konger, sprang itu. Herover blev Kongen vred og befalede at Korsene skulde omstyrtes, hvilket også skete, men Dagen efter var de alle sat på Plads igen. Dette Sagn må i Virkeligheden være sammenkædet af to Sagn; thi Slutningen (Fortællingen om Chr. 4.) hænger ikke sammen med Begyndelsen, hvor det jo berettes, at Tjenerne førte Korsene til en Kirke. i Resens danske Atlas meddeles foruden ovenanførte Sagn, at en Spotter vaskede sin Heste Syge Øje i Kildens Vand; Hesten blev helbredt på det dårlige Øje, men blev blind på det andet. En, som vilde vise Kilden sin Foragt ved på uhøvisk Måde at gøre den uren, blev grebet af Vanvid, inden han kunde udføre sit Forsæt.

1736 meddeles, at Kilden besøgtes d. 23/6 men Meddeleren tror ikke på. at der er sket Undere ved Kilden, og det ”var at ønske, Kilden blev gienkastet”. 1664 meddeles, at der holdtes Kildemarked d. 23/10 på St. Sørens Dag. Estrup meddeler 1838, at det holdtes d. 23/6 St. Hansaftensdag, og 1907 oplystes, at mange Mennesker havde været med til Ondløse Kíldemarked, der holdtes lige til Halvfjerdserne i afvigte Århundrede. (1870erne). Tæt ved Kilden står en gammel Bøsse, der med svære Beslag er naglet til en i Jorden nedsat Planke. Kilden er ”Plankehegnet”og indrammet af brede bøge, som kilden i Lundbyes tegning til Kaalunds fabler. Det er om Hellig Kors Kilde, Valdemar Rørdam har skrevet et stemningsfuldt Digt, hvori det bl.a. hedder:

Mellem Præstelundens Popler
under Svaleurt og Nælder
høres, underlig beklemt,
Lyden af et Vand, der bobler,
af et Væld, der halvkvalt vælder,
evigt - bedrøvet - gemt og glemt.

Ingen hører Sagnets Susen.
Ingen veed. hvad Kilden gemmer
dybest under Løv og Dynd.
Nej. Thi hundred År, og tusind
tyseed ved de fjerne Stemmer,
blot at lytte var en Synd.

Tunge Guldkors, Rosenkranse,
Helgenfaner har den spejlet.
Under Jævndøgns Månehorn
såe den hvide Præster danse;
På dens egen Sølvstrøm sejled
offerdrysset Frejrs Korn.

Her var Vældet, her var Viet.
Drotten, Bunden og den Syge
drak og læskedes derved.
Her blev Kvinden Foster friet
for at frygte Trold og Gyge.
Her fandt selv en Fredløs Fred.

Her kom Folket for at dyrke.
samlet. alle Kræfters Kilde,
snart med Offer, snart med Fest.
Kilden lægte; den gav Styrke;
den gav Alt, hvad Hjertet vilde,
dybest, underligst og bedst.

Børn af dem. jeg hjalp og Frelste,
og som takked mig med Tårer
har i glemt mig i min Grav?
Mig, som dog er Byens ældste,
før dens Kirke, for dens Gårde
mig, som alt er vokset af?

Intet Svar. Blandt Lundens Popler
under Svaleurt og Nælder
høres underlig beklemt
Lyden af et Vand. som bobler,
af et Væld, der halvkvalt vælder -
Helligkilden, gemt og glemt.

*******

Sankt Sørens Kilde i Holmstrup.
St. Sørens Kilde i Holmstrup.
Kilden ved stenene til højre i billedet.

St. Sørens Kilde. (Skippinge Herred. Holmstrup Sogn) er nu en Brønd med Cementlåg over Syd for Holmstrup Kirke på en Eng. Om denne Kildes Oprindelse fortæller Sagnet. (opt. 1910) : En Munk fra Antvorskov Kloster, som havde været i det hellige Land, sov ind på Grund af Træthed og Tørst, da han kom hertil. da han vågnede. Sprang en Kilde frem, hvori han kunde slukke sin Tørst. Kilden blev anset for hellig, og den blev besøgt af mange som Hjælp mod Sygdomme. Helligkilden er måske Årsag til, at der byggedes en stor og smuk Kirke tæt ved den i Året 1492; kanske den sidste før Reformationen. Her holdtes fire årlige Kildemarkeder, hvoraf de to holdtes den 23/6. og 23/10. Ved disse Markeder blev ført et vildt Liv; mange Skarns Folk forsamledes og bedrev »stor Synd med overflødig Drik, Mandslet og anden Uskikelighed«, hvorfor Kristian 3. den 10/10. 1552 skrev til Stiftslensmanden Hans Barnekow, at han skulde drage til Holmstrup og udtage af Kirken, hvad deri fandtes af Billeder og andet Afguderi, hvortil Folket bad Bønner og ofrede Gæs, Lam og Høns. 1568 forlagdes Markederne til Kallundborg. i Holmstrup Kirke fandtes i den katolske Tid gemt i Alteret nogle af St. Sørens Reliquier og et Led af én af hans Fingre, men disse Helligdomme siges for 40 Aar siden at være bortstjaalen af en andægtig Catholikc. Det var for disse Reliquiers Skyld, at Peder Palladius fik Lejlighed til også at skælde ud på ”døde Søffren i Holmstrop”, tilligemed en Del andre Helligdomme, hvortil Folk i den katolske Tid valfartede. Hos Hofman meddeles, at St. Sørens Marked, nu holdes i ”Callundborg i October Maaned”. 1848 var der meget godt Vand i Kilden, men ingen besøgte den da. Sagnet fortæller, at Kilden mistede sin Helbredskraft, da en Mand vaskede sin Hests dårlige Øje i Kilden. Hestens Øje blev raskt. Kilden er nu blevet istandsat rigtig flot og der er rejst en sten til minde om st. Søren.
*******

Kilde: Historisk Samfund for Nordvestsjælland årbog 1926  August F. Schmidt, Assistent i Dansk Folkemindesamling.1926

Tittel:Hellige Kilde i Holbæk Amt.