Generalforsamling i Tornved Lokalhistoriske Forening
torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00 i Skarridsøsalen, Jyderup.

Referat:

1. Valg af dirigent.Otto Jacobsen blev valgt

2. Bestyrelsens Beretning.

Anders Hjorth-Jørgensen gennemgik kort årets arrangementer og konstaterede, at alle havde været velbesøgte. Ud over generalforsamling og julearrangement, som samlede ca. 40 medlemmer, havde de øvrige i Skarridsøsalen et publikum på 70-90. Ud af huset-arrangementer nåede begge maksimum 40 deltagere.Ved udgangen af 2017 153 medlemmer. En forøgelse på 100 % på fem år!Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab og budget.

Se bilag. (fremlagt ved mødet)

Mødeudgifter kaldes for eftertiden arrangementsudgift-er
Regnskab godkendt
Budget godkendt

4. Kontingent.

P.t. 162 betalende medlemmerKontingent uændret

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at kontingentopkrævning og skrivelser til medlemmerne for fremtiden - så vidt det er muligt - udsendes pr. e-mail.

Vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

(på valg er bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Hasfeldt og Gert Mortensen)
Genvalg til begge.
Begge suppleanter, Ruth Holst og Knud Brinck genvalg.

7. Valg af revisorer

Genvalg til Steen Klink og Inge Petersen.

8. Eventuelt.Intet.

Dirigent: Otto Jacobsen

Referent: Anders Hjorth-Jørgensen
Generalforsamling i Tornved Lokalhistoriske Forening

mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00 i kantinen på Jyderup BibliotekDagsorden:
1. Valg af dirigent.Steen Klink blev valgt til dirigent

2. Bestyrelsens Beretning.

Formand Ulla Hasfelt forelagde beretning: Medlemstallet er oppe på 140. Der har været meget stor deltagelse til foreningens arrangementer. Busturen til Tegners museum var særdeles vellykket. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab og budget.

Regnskab for 2016 og budget for 2017 blev fremlagt af kassereren Jette AndreasenSe bilag 1 + 2

4. Kontingent.

Årskontingent til foreningen er uændret 100 kr. og 150 kr. for ægtepar

5. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet rettidige forslag til dagsorden.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:

(på valg er bestyrelsesmedlemmerne Ulla Hasfeldt, Jette Andreassen og Anders Hjorth-Jørgensen) Jette Andreasen havde ikke ønsket at genopstille.

Morten Klejs Jensen blev foreslået og blev valgt sammen med Ulla Hasfelt og Anders Hjorth-Jørgensen

Suppleanter til bestyrelsen: Knud Brink og Ruth Holst

7. Valg af revisorer:

Kaj Petersen og Steen Klink valgt som revisorer

8. Eventuelt.

31 fremmødte medlemmer i kantinen er ”for mange” og bestyrelsen vil finde et andet lokale til generalforsamling og julearrangement.

Hjemmeside: Web master Knud Seifert blev indbudt til næste bestyrelsesmøde 3 april


Formand Ulla Hasfeldt       Dirigent Steen Klink


Ref. Gert Mortensen
Tornved Lokalhistoriske Forening


Generalforsamling mandag den 20. marts 2017 k!. 19.00 i kantinen på Jyderup Bibliotek
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens Beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Kontingent.
5. Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
(på valg er bestyrelsesmedlemmerne Ulla Hasfeldt, Jette Andreassen og Anders Hjorth-Jørgensen)
7. Valg af revisorer og suppleanter for disse.
8. Eventuelt.
Endelig dagsorden foreligger ved Generalforsamlingen.
Referat af generalforsamling i Tornved Lokalhistoriske Forening mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i kantinen på Jyderup Bibliotek


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Torben Mortensen blev valgt som dirigent.

2.Bestyrelsens beretning
Formanden Ulla Hasfeldt forelagde beretningen:Medlemstallet stiger (pt. 113) - 65 % over de sidste to år. God tilslutning til foreningens arrangementer.Opfordrede til, at medlemmerne deltager i Te-selskabet på Holbæk Museum. Sættes i programmet for eftertiden.Tak til Anders Hjorth-Jørgensen for flere foredrag og arrangementer og Jette Andreassen for kager til disse.Begge uden at blive honoreret for det. Derfor fik begge en erkendtlighed.

Beretningen godkendt!

3. Regnskab og budgetRegnskab og budget fremlagt af kassereren Jette Andreassen

Regnskab og budget godkendt.

4. KontingentBestyrelsen foreslår, at årskontingent for ægtepar fastsættes til kr. 150,-.

Forslag vedtaget.

5. Indkomme forslagDer er ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsesrepræsentanter (på valg er bestyrelsesmedlemmerne Ulla Hasfeldt, Jette Andreassen og Anders Hjorth-Jørgensen)

Genvalg på alle tre poster

7. Valg af revisorer og suppleanter for disseTil revisorer blev valgt Kaj Petersen og Morten JensenSom suppleanter til bestyrelsen blev valgt Knud Brinck og Ruth Holst

8. Eventuelt

Ønske om, at bestyrelsens navne, telefonnumre og e-mails publiceres i programmet.Ander Hjorth-Jørgensen henviste til foreningens webside, hvor oplysningerne står.Websideadresse oplyses for eftertiden i det udsendte program.

Bestyrelsen gøres opmærksom på, at de oplyste kontonumre ikke altid fungerer. Årsagen undersøges og rettes!

Torben Mortensen fortalte om afdøde tømrer Ejnar Larsen, Bakkerup, som har efterladt ni flyttekasser med lokalhistorisk materiale bl.a. fra Tornved Lokalhistoriske Forenings område. Torben har nu overtaget materialet , sorterer det i forhold til de arkiver, hvor det hører hjemme. Tornved arkivet overtager det materiale, der hører til dette arkivs område.

Dato: 9. marts 2015

Torben Mortensen, dirigent Anders Hjorth-Jørgensen, referent
Generalforsamling i Tornved Lokalhistoriske Forening

mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i kantinen på Jyderup Bibliotek .

2. Bestyrelsens Beretning.

Da formanden havde meldt forfald pga. sygdom, fremlagde Anders Hjorth-Jørgensen beretningen:

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på møde den 14. marts med Ulla Hasfeldt som formand, Bert Jensen som næstformand, Jette Andreassen som kasserer og Anders Hjorth-Jørgensen som sekretær. Siden har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder. I løbet af året har foreningen stået som arrangør af en række foredrag m.v.:

Mandag den 8. april fortalte Kaare Grodal, Hagested, på ældrecentreret Rosenvænget i Mørkøv om ”Lammefjordens historie”. Her var ca. 25 mødt op for at høre det interessante foredrag.

Mandag d. 13. maj var der arrangeret besøg i H.C. Handelscenter, Venslev i Hornsherred. Her deltog en snes af foreningens medlemmer.

Den 27. august stod Anders Hjorth-Jørgensen for en byvandring i Jyderup Kirkeby. På forhånd var der sat et maksimum for deltagelse på 30 personer, men da interessen var stor, blev den historiske tur, som kom til at foregå i lun aftensol, gennemført med 40 deltagere. Arrangementet startede og sluttede i Jyderup Kirke, hvor menighedsrådet havde sørget for kaffe og te til afslutning. Det siger bestyrelsen et rigtigt stort tak for. Den hjemmebagte kage denne aften – og ved andre arrangementet - stod foreningens kasserer, Jette Andreassen for. Også et stort tak til hende!

Den 1. september 2013 deltog Ulla Hasfeldt og Jette Andreassen i det årlige ”Te-selskab” på Holbæk Museum. Her mødes alle områdets lokalhistoriske foreninger og præsenterer deres arbejder for hinanden. Bestyrelsen har besluttet at tilrettelægge en større præsentation af vores forening ved det tilsvarende arrangement 2014.

Den 24. september stod Anders Hjorth-Jørgensen som foredragsholder på Sølyst, hvor han fortalte om ”Sølysts og Lerchehjemmets historie”. Foredraget, som var arrangeret sammen med Jyderup Højskole, havde samlet omkring 80 deltagere, så der måtte hentes ekstra stole ind i højskolens foredragssal.

Høed før og nu var emnet for arrangement 5. november, hvor Flemming Thorsen med udgangspunkt i sit FaceBook-projekt med denne titel fortalte om Høeds historie. Det spændende arrangement, som fandt sted på Elmelunden, samlede også i nærheden af 80 tilhørere.

Traditionen tro indbød Tornved Lokalhistoriske Forening 2. december til julearrangement i kantinen på Jyderup Bibliotek. Her fortalte Anders Hjorth-Jørgensen med udgangspunkt i sine barndomserindringer fra Jyderup i 1950’erne om ”Frederik Brammings bidrag til den danske jul”. Undervejs serverede bestyrelsen glögg og æbleskiver. De sidste bagt i Jette Andreassens køkken samme eftermiddag!

I januar blev program for foråret udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse til denne generalforsamling samt forslag til vedtægtsændringer til behandling på denne.

Her blev det sidste arrangement indenfor denne bestyrelsesperiode præsenteret, Lena Thulstrup Jensens foredrag om Åmoseprojektet. Det fandt sted den 24. februar på Rosenvænget i Mørkøv. Arrangementet samlede kun 25 tilhørere. De fik til gengæld en på alle måder spændende oplevelse med fin og oplysende dialog mellem foredragsholder og tilhørere. Til sidst er det værd at bemærke, at ved generalforsamlingen 2013 var der 67 personer indmeldt i Tornved Lokalhistoriske Forening. Ved indgangen til 2014 talte foreningen 90 medlemmer. Det er en stigning på omkring 40%. Lad os håbe på, at denne udvikling fortsætter de kommende år. Det vil bestyrelsen i hvert fald arbejde på.

Beretningen blev vedtaget uden yderligere kommentarer.

3. Regnskab og budget.
Regnskab og budget fremlagt iflg. Bilag 1. Begge dele blev vedtaget.

4. Kontingent.
Fastholdes på kr. 100 pr. år

5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Vedtægterne (se Bilag 2) blev vedtaget med den ændring, at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dato for generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget inden fristens udløb 7. marts.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
(på valg er bestyrelsesmedlemmerne Bert Jensen og Jørgen Hasfeldt). Bert Jensen og Jørgen Hasfeldt blev valgt for 2 år til bestyrelsen. Knud Brink og Ruth Holst blev genvalgt for 1 år som suppleanter.

8. Valg af revisorer og suppleanter.
Kaj Petersen og Hans Henning Jensen blev genvalgt som revisorer og Jens Munk Steensgård som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Knud Quist tilbød at han sammen med Bert Jensen kunne stå for byvandring i Mørkøv. Anders Hjorth-Jørgensen opfordrede derefter til, at tilsvarende blev arrangeret i Knabstrup, Skamstrup, Holmstrup, Stigs Bjergby m.v. Dato: 10. marts 2014

Til sidst er det værd at bemærke, at ved generalforsamlingen 2013 var der 67 personer indmeldt i Tornved Lokalhistoriske Forening. Ved indgangen til 2014 talte foreningen 90 medlemmer. Det er en stigning på omkring 40%. Lad os håbe på, at denne udvikling fortsætter de kommende år. Det vil bestyrelsen i hvert fald arbejde på. Beretningen blev vedtaget uden yderligere kommentarer.

3. Regnskab og budget.
Regnskab og budget fremlagt iflg. Bilag 1. Begge dele blev vedtaget.

4. Kontingent.
Fastholdes på kr. 100 pr. år

5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Vedtægterne (se Bilag 2) blev vedtaget med den ændring, at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dato for generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget inden fristens udløb 7. marts.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
(på valg er bestyrelsesmedlemmerne Bert Jensen og Jørgen Hasfeldt). Bert Jensen og Jørgen Hasfeldt blev valgt for 2 år til bestyrelsen. Knud Brink og Ruth Holst blev genvalgt for 1 år som suppleanter.

8. Valg af revisorer og suppleanter.
Kaj Petersen og Hans Henning Jensen blev genvalgt som revisorer
og Jens Munk Steensgård som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Knud Quist tilbød at han sammen med Bert Jensen kunne stå for byvandring i Mørkøv.
Anders Hjorth-Jørgensen opfordrede derefter til, at tilsvarende blev arrangeret i Knabstrup, Skamstrup, Holmstrup, Stigs Bjergby m.v
. Dato: 10. marts 2014