Vedtægter For Tornved Lokalhistoriske Forening
vedtaget på generalforsamling 10. marts 2014.

Navn
§ 1
Foreningens navn er Tornved Lokalhistoriske Forening.

Formål
§ 2 stk.1
Foreningens formål er: at fremme interessen for og kendskabet til lokalhistorien i de sognekommuner, der pr. 1. april 1970 indgik i Tornved Kommune, dvs. Jyderup, Holmstrup, Skamstrup-Frydendal, Mørkøv og Stigs Bjergby sognekommuner.

§ 2 stk.2 Det kan bl.a. ske ved oprettelsen af museum eller lignende aktiviteter, afholdelse af møder, arrangementer, studiekredse, foredrag, udstillinger, indsamling af lokalhistorisk stof, udarbejdelse af oplysnings- og undervisningsmateriale, udgivelse af medlemsblad og samarbejde med og støtte til Holbæk Arkiverne/Jyderup samt foreninger, organisationer m.v., der arbejder med tilsvarende og/eller beslægtede emner.

Tilhørsforhold
§ 3 stk.1
Foreningen er selvejende.

§ 3 stk.2 Foreningen er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger.

Medlemskab
§ 4
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, institutioner m.v. I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen afgørelsen.

Økonomi
§ 5 stk.1
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 5 stk.2 Beløbet opkræves pr. giro og betales for 1 år ad gangen forud. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 5 stk.3 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisorerne.

§ 5 stk.4 I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer.

§ 5 stk.5 Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 5 stk.6 Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentet.

Organisation
§ 6 stk.1
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer, hvoraf de 3 afgår på ulige og de 2 på lige årstal. Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Både bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan genvælges. Den lokalhistoriske arkivar på Holbæk Arkiverne/Jyderup deltager i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret. Bestyrelsessuppleanterne kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

§6 stk.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden (næstformanden) leder bestyrelsesmøderne, der afholdes mindst 6 gange årligt, og/eller når formanden og/eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 6 stk.3 Dagsorden udarbejdes af formand og sekretær og udsendes ca. 14 dage før bestyrelsesmødet sammen med referat fra det foregående møde.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser.
3. Nyt fra arkivet
4. Økonomi
5. Indkomne punkter
6. Eventuelt
7. Fastsættelse af næste møde
Forslag til dagsordenspunkter skal foreligge i god tid inden mødet.
Sekretæren tager referat, der udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
I referatet noteres tilstedeværende og fraværende samt de beslutninger, der er truffet.
Sekretæren varetager desuden skriftlige henvendelser og arkiverer ind- og udgående post.

§ 6 stk.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6 stk.5 Bestyrelsen har ansvar for og beføjelser over for de arbejdsopgaver, som Holbæk Arkiverne/Jyderup uddelegerer til foreningen.
Alt lokalhistorisk materiale, som tilgår foreningen, skal afleveres til Holbæk Arkiverne/Jyderup.
Her afgør den lokalhistoriske arkivar om materialet skal indgå i arkivet eller videregives til andre institutioner.

Arbejdsgrupper
§ 7
Indenfor foreningen kan der nedsættes arbejdsgrupper efter nærmere aftale med bestyrelsen.
Før et projekt igangsættes, skal bestyrelsen sørge for, at det økonomiske grundlag er aftalt.

Generalforsamling
§ 8 stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Alle har 1 stemme pr. medlemskab.

§ 8 stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

§ 8 stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved skriftlig bekendtgørelse til medlemmerne i forårsprogrammet og i lokalpressen med mindst 3 ugers varsel.
Dagsordenen skal som minimum indeholde dette:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisorer og suppleant for disse
8. Eventuelt
Indkomne forslag skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 8 stk. 4 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
Afstemning foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning.
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed tages afstemningen om ved en efterfølgende ordinær generalforsamling.
Er der atter stemmelighed, falder sagen.

§ 8 stk.5 Valgbare er foruden de fremmødte medlemmer også medlemmer, der pr. fuldmagt har tilkendegivet, at de er villige til at opstille.

§ 8 stk.6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden for den begærede generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling annonceres i lokalpressen med 3 ugers varsel.
Dagsordenen skal som minimum indeholde dette:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til behandling
3. Eventuelt
For afstemning er regler i § 8 stk.4 gældende.

Vedtægtsændringer/Ophør
§ 9 stk.1
Vedtægtsændringer, som er fremsat af bestyrelsen, kræver beslutning på den ordinære generalforsamling ved simpelt flertal.

§ 9 stk. 2 Vedtægtsændringer, der ikke er fremsat af bestyrelsen, samt forslag om opløsning af foreningen kræver beslutning på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede.
Er dette medlemstal ikke til stede, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 9 stk.3 I tilfælde af ophør tilfalder foreningens midler Holbæk Arkiverne/Jyderup.

§ 9 stk.4 Bestyrelsen skal ved foreningens ophør fungere, indtil opgørelsen af foreningens aktiver og passiver er tilendebragt.